Про нас

Про­фе­сіо­на­ли мага­зи­ну взу­т­тя ЕЛЕГАНТ пра­цю­ють на рин­ку взу­т­тя біль­ше 18 років і мають бага­то­рі­чний досвід у вибо­рі коле­кцій і про­да­жах брен­до­во­го шкі­ря­но­го взу­т­тя. Взу­т­тя — це наше покли­ка­н­ня і при­страсть! Все це від­обра­же­но в філо­со­фії і цін­но­стях мага­зи­ну взу­т­тя ЕЛЕГАНТ.

Якщо Ви хоче­те при­дба­ти ком­фор­тне, які­сне, модне взу­т­тя в добро­зи­чли­вій атмо­сфе­рі, отри­ма­ти про­фе­сій­ну кон­суль­та­цію по догля­ду за взу­т­тям, то Ви зро­би­ли пра­виль­ний вибір! Мага­зин взу­т­тя ЕЛЕГАНТ з любо­в’ю пред­став­ляє Вам коле­кції і хоче щоб взу­т­тя зігрі­ва­ло, при­кра­ша­ло і від­обра­жа­ло Ваш образ у будь-яку пору року.

Коле­кції мага­зи­ну взу­т­тя ЕЛЕГАНТ кожен сезон скла­да­ю­ться з кра­щих імпорт­них та вітчи­зня­них брен­до­вих моде­лей взу­т­тя, пред­став­ле­них на рин­ку Укра­ї­ни. Хоча ми вва­жа­є­мо, що кла­си­ка ніко­ли не вихо­дить з моди, в мага­зи­нах взу­т­тя ЕЛЕГАНТ зав­жди пред­став­ле­ні також модні тен­ден­ції. У нашо­му взут­ті Ви буде­те зав­жди виді­ля­ти­ся з натов­пу і вигля­да­ти акту­аль­но! В мага­зи­нах взу­т­тя ЕЛЕГАНТ також пред­став­ле­не ​​взу­т­тя з анти­стре­со­ви­ми та орто­пе­ди­чни­ми еле­мен­та­ми, адже зру­чність і якість ніко­ли не вихо­дять з моди, а є запо­ру­кою здо­ро­в’я наших поку­пців.

В даний час мага­зин взу­т­тя ЕЛЕГАНТ пра­цює з таки­ми взут­тє­ви­ми брен­да­ми як Baden, NIK — GIATOMA NICCOLI, der Spur, PALAZZO D‘ORO, S.ROSE, MARIO CORSO, SIMEN та Modus Vivendi.

Наші деві­зи — це вишу­ка­ність модних кла­си­чний ліній, зру­чність і ком­форт кожно­го дня, без­ком­про­мі­сна якість, яскра­ва інди­ві­ду­аль­ність і носі­н­ня взу­т­тя із задо­во­ле­н­ням! У нашо­му мага­зи­ні ви змо­же­те зна­йти взу­т­тя напря­мів модна кла­си­ка, кла­си­ка, fashion, comfort, antistress, casual, outdoor та спор­тив­ний стиль.

Ми зав­жди пра­цю­є­мо для наших поку­пців. Це від­обра­же­но в ретель­но віді­бра­них коле­кці­ях взу­т­тя та аксе­су­а­рів, а також у гну­чкій дис­кон­тній систе­мі та акці­ях, спря­мо­ва­них в пер­шу чер­гу на виго­ду наших постій­них клі­єн­тів. Ми дуже доро­жи­мо сво­єю репу­та­ці­єю, тому Ви зав­жди отри­ма­є­те чесну зниж­ку за імен­ним дис­кон­том в зале­жно­сті від сво­їх мину­лих при­дбань, або зниж­ку по акції у кін­ці сезо­ну.

Ми зав­жди при­слу­ха­є­мо­ся до дум­ки і поба­жань поку­пців, зав­жди нама­га­є­мо­ся забез­пе­чи­ти їх які­сним взу­т­тям за розум­ною ціною. Хоче­мо, щоб кожен день в нашо­му взут­ті був для Вас задо­во­ле­н­ням!

Довір­те­ся про­фе­сіо­на­лам і дозволь­те вибра­ти Ваш чарів­ний образ!