Гарантія, обмін та повернення

Гарантія

Згі­дно з Зако­ном Укра­ї­ни “Про захист прав спо­жи­ва­чів” інтер­нет-мага­зин взу­т­тя “ЕЛЕГАНТ” та мага­зин взу­т­тя “ЕЛЕГАНТ” (Про­да­вець) та Виро­бник надає гаран­тію 30 днів на вияв­ле­н­ня фабри­чних недо­лі­ків.

Гаран­тій­ний тер­мін — це тер­мін, про­тя­гом яко­го Виро­бник та Про­да­вець бере на себе обо­в’я­зок замі­ни від­по­від­ної про­ду­кції або її без­ко­штов­но­го ремон­ту у разі вияв­ле­н­ня істо­тних недо­лі­ків, які вини­кли з про­ви­ни виро­бни­ка. Якщо ремонт або замі­на не може бути вико­на­на, поку­пець може вибра­ти інший товар, який є у наяв­но­сті або повер­ну­ти гро­ші у межах цьо­го тер­мі­ну.

Гаран­тій­ний тер­мін екс­плу­а­та­ції взу­т­тя почи­на­є­ться з дня про­да­жу через роз­дрі­бну мере­жу, інтер­нет-мага­зин або з поча­тку сезо­ну:

 • Зимо­вий сезон — з 15 листо­па­да по 15 бере­зня.
 • Літній сезон — з 15 трав­ня по 15 вере­сня.
 • Весня­не-осін­ній сезон — з 15 вере­сня по 15 листо­па­да; з 15 бере­зня по 15 трав­ня.

Гаран­тія на взу­т­тя при­дба­не не в сезон (напри­клад, на роз­про­да­жі) почи­на­є­ться з дати поча­тку насту­пно­го сезо­ну, який від­по­від­ає при­дба­ній парі взу­т­тя.

Якщо Ви зро­би­ли поку­пку у фізи­чно­му мага­зи­ні взу­т­тя “ЕЛЕГАНТ”, то в разі вияв­ле­н­ня недо­лі­ків про­тя­гом гаран­тій­но­го тер­мі­ну, Вам необ­хі­дно звер­ну­ти­ся у мага­зин де був при­дба­ний товар. При собі необ­хі­дно мати чек, гаран­тій­ний талон і товар в упа­ков­ці. Взу­т­тя має бути сухе і чисте.

Якщо ви зро­би­ли поку­пку в Інтер­нет-мага­зи­ні “ЕЛЕГАНТ”, то в разі вияв­ле­н­ня недо­лі­ків про­тя­гом гаран­тій­но­го тер­мі­ну, Вам потрі­бно запов­ни­ти фор­му і наді­сла­ти лист з фото­гра­фі­я­ми дефе­ктів та чеку на еле­ктрон­ну адре­су info@elegantshoes.com.ua

При під­твер­джен­ні дефе­кту з про­ви­ни Виро­бни­ка на про­тя­зі вста­нов­лен­но­го гаран­тій­но­го тер­мі­ну, Про­да­вець зобо­в’я­зу­є­ться прийня­ти товар нена­ле­жної яко­сті та дія­ти від­по­від­но до стат­ті 8 Зако­ну Укра­ї­ни “Про захист прав спо­жи­ва­чів”.

Купу­ю­чи това­ри у нашо­му мага­зи­ні, Ви пого­джу­є­те­ся з реко­мен­да­ці­я­ми по догля­ду і поряд­ком екс­плу­а­та­ції, а також гаран­тій­ни­ми тер­мі­на­ми. Пору­ше­н­ня та неви­ко­на­н­ня пра­вил і умов екс­плу­а­та­ції веде до втра­ти пра­ва на гаран­тій­ні зобо­в’я­за­н­ня Про­дав­ця перед Поку­пцем. Усі гаран­тій­ні випад­ки роз­гля­да­ю­ться на користь Поку­пця, тіль­ки якщо ним були вико­на­ні гаран­тій­ні зобо­в’я­за­н­ня!

Пере­лік дефе­ктів шкі­ря­но­го взу­т­тя, які вини­ка­ють вна­слі­док пору­ше­н­ня умов екс­плу­а­та­ції спо­жи­ва­чем:

 • наяв­ні меха­ні­чні пошко­дже­н­ня (опі­ки, порі­зи, потер­то­сті, про­ко­ли, роз­рив поверх­ні мате­рі­а­лу);
 • дефор­ма­ція взу­т­тя вна­слі­док непра­виль­но­го чи неаку­ра­тно­го носі­н­ня (дефор­ма­ція п’я­тко­вої части­ни, вти­сну­та носко­ва части­на) чи через вибір непра­виль­но­го роз­мі­ру, суші­н­ня за висо­ких тем­пе­ра­тур, а також дії хімі­чних та інших речо­вин;
 • само­стій­ний ремонт, окрім замі­ни набі­йок та при­кле­ю­ва­н­ня про­фі­ла­кти­чних під­ме­ток;
 • носі­н­ня взу­т­тя не у від­по­від­ний сезон (окрім все­се­зон­но­го взу­т­тя).

При поку­пці взу­т­тя слід зна­ти:

 • Про­мо­ка­н­ня взу­т­тя з шкі­ря­ним вер­хом, а також взу­т­тя з кле­йо­во-про­ши­во­чним мето­дом крі­пле­н­ня підо­шви не є при­чи­ною для звер­не­н­ня з пре­тен­зі­єю.
 • У мага­зи­нах пре­тен­зії по яко­сті не при­йма­ю­ться при недо­три­ман­ні пра­вил екс­плу­а­та­ції, транс­пор­ту­ва­н­ня, збе­рі­га­н­ня взу­т­тя, якщо його носять з нестан­дар­тною фор­мою (роз­мі­ром) сто­пи.
 • Можли­ве фар­бу­ва­н­ня усті­лок або під­клад­ки не є бра­ком.
 • На дета­лі які вима­га­ють дрі­бно­го ремон­ту та на устіл­ки, шнур­ки, набій­ки (так як вони є змін­ни­ми дета­ля­ми) гаран­тія не поши­рю­є­ться.

У разі закін­че­н­ня гаран­тій­но­го тер­мі­ну або у разі вияв­ле­н­ня дефе­ктів, які вини­кли вна­слі­док пору­ше­н­ня умов екс­плу­а­та­ції това­ру Поку­пцем, звер­не­н­ня з при­во­ду недо­лі­ків не роз­гля­да­ю­ться!

Обмін та повернення товару належної якості

Після отри­ма­н­ня замов­ле­н­ня чи поку­пки, Поку­пець має пра­во на обмін чи повер­не­н­ня това­рів нале­жної яко­сті від­по­від­но до ст. 9 Зако­ну Укра­ї­ни “Про захист прав спо­жи­ва­чів”.

Товар можна обмі­ня­ти або повер­ну­ти:

 • Про­тя­гом двох тижнів (14 днів) з момен­ту поку­пки.
 • Товар не пови­нен мати пошко­джень та мати ори­гі­наль­ний вигляд. Взу­т­тя повин­но бути новим без ознак екс­плу­а­та­ції на вули­ці або в при­мі­щен­ні.
 • При повер­нен­ні това­ру потрі­бно нада­ти чек, який був отри­ма­ний у мага­зи­ні при поку­пці або у пакун­ку з това­ром при Інтер­нет-замов­лен­ні.
 • Товар пови­нен мати ори­гі­наль­не паку­ва­н­ня.

У разі недо­три­ма­н­ня цих вимог, товар на обмін та повер­не­н­ня не при­йма­є­ться!

Обмін та повернення товару належної якості при замовленні у Інтернет-магазині взуття Елегант

Ви може­те від­мо­ви­ти­ся від вашо­го замов­ле­н­ня з будь-якої при­чи­ни і повер­ну­ти товар нале­жної яко­сті (взу­т­тя не ноше­не, має товар­ний вигляд) про­тя­гом 14 кален­дар­них днів з момен­ту опла­ти, не раху­ю­чи дня поку­пки.

Момен­том опла­ти вва­жа­є­ться:

 • опла­та після­пла­ти у слу­жбі достав­ки;
 • зара­ху­ва­н­ня гро­шо­вих коштів на без­го­тів­ко­вий бан­ків­ський раху­нок Про­дав­ця.

Якщо клі­єнт вже після отри­ма­н­ня замов­ле­н­ня, через деякий час, але не біль­ше ніж 14 діб після поку­пки, бажає зро­би­ти обмін або повер­не­н­ня това­ру, то існує зру­чна та про­ста про­це­ду­ра: клі­єнт запов­нює від­по­від­ну заяву та від­прав­ляє слу­жбою достав­ки товар, що хоче повер­ну­ти чи обмі­ня­ти за свій раху­нок. Лише після цьо­го мага­зин від­прав­ляє необ­хі­дний товар клі­єн­ту в разі обмі­ну.

Якщо товар на який обмі­ню­є­ться має біль­шу вар­тість, клі­єнт допла­чує необ­хі­дну суму, якщо має мен­шу вар­тість — мага­зин від­прав­ляє гро­ші пере­ка­зом на вка­за­ну бан­ків­ську кар­тку або гро­шо­вим пере­ка­зом.

У разі повер­не­н­ня това­ру від­шко­ду­ва­н­ня коштів Поку­пцю здій­сню­є­ться про­тя­гом 7 днів з момен­ту розір­ва­н­ня дого­во­ру куплі-про­да­жу, згі­дно зі  ст. 9 “Зако­ну про захист прав спо­жи­ва­чів” тим самим спосо­бом, яким була спла­че­на поку­пка.

Повер­не­н­ня това­ру здій­сню­є­ться за раху­нок клі­єн­та. Якщо достав­ка не буде спла­че­на, ми не змо­же­мо отри­ма­ти товар і повер­ну­ти ваші кошти!

Повер­не­н­ня гро­шо­вих коштів здій­сню­є­ться в зале­жно­сті від обра­них рані­ше варі­ан­тів опла­ти:

Ви обра­ли: опла­та готів­кою або після­пла­та.  Для цьо­го доста­тньо вка­за­ти накла­де­ний пла­тіж (вар­тість това­ру по чеку) при від­прав­лен­ні повер­не­н­ня у від­ді­лен­ні слу­жби достав­ки та опла­ти­ти зво­ро­тню достав­ку.

Наш мене­джер при отри­ман­ні пере­ві­рить товар на від­по­від­ність вимо­гам нале­жної яко­сті і від­пра­вить Вам суму після­пла­тою (опла­та пере­ка­зу гро­шо­вих коштів здій­сню­є­ться за раху­нок клі­єн­та) . Ви змо­же­те забра­ти суму в тому ж від­ді­лен­ні слу­жби достав­ки, з яко­го було зро­бле­но повер­не­н­ня. Якщо достав­ка не спла­че­на клі­єн­том або товар не від­по­від­ає вимо­гам нале­жної яко­сті ми не змо­же­мо отри­ма­ти товар!

Ви обра­ли: опла­та по без­го­тів­ко­во­му роз­ра­хун­ку. При від­прав­лен­ні повер­не­н­ня това­ру у від­ді­лен­ні слу­жби достав­ки, після­пла­та не вка­зу­є­ться. Сума за чеком буде повер­ну­та на кар­ту, з якої був здій­сне­ний пла­тіж, після пере­вір­ки това­ру на від­по­від­ність вимо­гам нале­жної яко­сті. Якщо достав­ка не спла­че­на клі­єн­том або товар не від­по­від­ає вимо­гам нале­жної яко­сті ми не змо­же­мо отри­ма­ти товар!

Будь ласка, звер­ніть ува­гу, що в будь-яко­му випад­ку, коли Ви від­прав­ля­є­те повер­не­н­ня, необ­хі­дно пові­до­ми­ти нашо­му мене­дже­ру: номер Вашо­го замов­ле­н­ня, арти­кул, який повер­та­є­те, і номер ТТН (товар­но-транс­порт­на накла­дна).

Нормативні акти