Договір публічної оферти

1. Загальні положення

1.1. Справ­жня офер­та, є офі­цій­ною про­по­зи­ці­єю ФОП Ком­ба­ров Вале­рій Петро­вич (Мага­зин взу­т­тя “Еле­гант”), далі за текс­том — “Про­да­вець”, укла­сти Дого­вір купів­лі-про­да­жу това­рів дистан­цій­ним спосо­бом, тоб­то через Інтер­нет-мага­зин, далі по текс­ту — “Дого­вір”, і роз­мі­щує Публі­чну офер­ту (про­по­зи­цію) на офі­цій­но­му інтер­нет-сай­ті Про­дав­ця https://www.elegantshoes.com.ua/ (далі “Інтер­нет-мага­зин”).

1.2. Момен­том пов­но­го і без­умов­но­го прийня­т­тя Поку­пцем про­по­зи­ції Про­дав­ця (акце­птом) укла­сти еле­ктрон­ний дого­вір купів­лі-про­да­жу това­рів, вва­жа­є­ться факт опла­ти Поку­пцем замов­ле­н­ня на умо­вах цьо­го Дого­во­ру, у стро­ки та за ціна­ми, вка­за­ни­ми у Інтер­нет-мага­зи­ні Про­дав­ця.

2. Поняття і визначення

2.1. У цій офер­ті, якщо кон­текст не вима­гає іншо­го, наве­де­ні ниж­че тер­мі­ни мають таке зна­че­н­ня:

 • “Товар” — моде­лі, аксе­су­а­ри, ком­пле­кту­ю­чі та супро­від­ні пре­дме­ти;
 • “Інтер­нет-мага­зин” — від­по­від­но до Зако­ну Укра­ї­ни “Про еле­ктрон­ну комер­цію”, засіб для пода­н­ня або реа­лі­за­ції това­ру, робо­ти або послу­ги шля­хом здій­сне­н­ня еле­ктрон­ної уго­ди.
 • “Про­да­вець” — ком­па­нія або ФОП, яка реа­лі­зує това­ри, пред­став­ле­ні у Інтер­нет-мага­зи­ні.
 • “Поку­пець” — фізи­чна осо­ба, що укла­ла з Про­дав­цем Дого­вір на умо­вах, викла­де­них ниж­че.
 • “Замов­ле­н­ня” — вибір окре­мих пози­цій з пере­лі­ку това­рів, зазна­че­них Поку­пцем при роз­мі­щен­ні замов­ле­н­ня і про­ве­ден­ні опла­ти.

3. Предмет договору

3.1. Про­да­вець зобо­в’я­зу­є­ться пере­да­ти у вла­сність Поку­пця Товар, а Поку­пець зобо­в’я­зу­є­ться опла­ти­ти і прийня­ти Товар на умо­вах дано­го Дого­во­ру.

Цей Дого­вір регу­лює купів­лю-про­даж това­рів в Інтер­нет-мага­зи­ні, в тому числі:

 • добро­віль­ний вибір Поку­пцем това­рів в Інтер­нет-мага­зи­ні;
 • само­стій­не оформ­ле­н­ня Поку­пцем замов­ле­н­ня в Інтер­нет-мага­зи­ні;
 • опла­та Поку­пцем замов­ле­н­ня, оформ­ле­но­го в Інтер­нет-мага­зи­ні;
 • оброб­ка і достав­ка замов­ле­н­ня Поку­пце­ві у вла­сність на умо­вах цьо­го Дого­во­ру.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Поку­пець має пра­во офор­ми­ти замов­ле­н­ня на будь-який товар, пред­став­ле­ний на сай­ті Інтер­нет-мага­зи­ну і який є у наяв­но­сті.

4.2. Кожна пози­ція може бути пред­став­ле­на у замов­лен­ні в кіль­ко­сті яка є в наяв­но­сті в Інтер­нет-мага­зи­ні.

4.3. При від­су­тно­сті това­ру на скла­ді, Мене­джер ком­па­нії зобо­в’я­за­ний поста­ви­ти Поку­пця до відо­ма (по теле­фо­ну або через еле­ктрон­ну пошту).

4.4. При від­су­тно­сті това­ру Поку­пець має пра­во замі­ни­ти його това­ром ана­ло­гі­чної моде­лі, від­мо­ви­ти­ся від дано­го това­ру, ану­лю­ва­ти замов­ле­н­ня.

5. Порядок оплати замовлення

Накла­де­ним пла­те­жем

5.1. Опла­та здій­сню­є­ться за фактом отри­ма­н­ня това­ру у від­ді­лен­ні транс­порт­них ком­па­нії або достав­кою кур’єром за готів­ко­вий роз­ра­ху­нок в грив­нях.

5.2 Достав­ка спла­чу­є­ться поку­пцем окре­мо транс­порт­ній ком­па­нії або в яко­сті пере­д­опла­ти Про­дав­цю. У дру­го­му випад­ку сума накла­де­но­го пла­те­жу змен­шу­є­ться на цю суму.

Пере­д­опла­тою

5.3 Опла­та здій­сню­є­ться за допо­мо­гою пла­ті­жної систе­ми LiqPay (кар­та­ми Mastercard / Visa, готів­кою, Приват24) або пря­мим бан­ків­ським пере­ка­зом на кар­ту При­ват­бан­ку. В разі повер­не­н­ня замов­ле­н­ня, на кар­ту повер­та­є­ться пов­на сума поку­пки, за вира­ху­ва­н­ням суми достав­ки, якщо достав­ка не була спла­че­на Поку­пцем.

5.4 При не над­хо­джен­ні коштів Інтер­нет-мага­зин зали­шає за собою пра­во ану­лю­ва­ти замов­ле­н­ня.

6. Умови доставки замовлення

6.1. Достав­ка това­рів, при­дба­них в Інтер­нет-мага­зи­ні, здій­сню­є­ться до скла­дів транс­порт­них ком­па­ній, де здій­сню­є­ться вида­ча замов­лень або кур’єром.

6.2. Разом із замов­ле­н­ням Поку­пце­ві нада­ю­ться доку­мен­ти згі­дно зако­но­дав­ства Укра­ї­ни.

7. Права та обов’язки сторін:

7.1. Про­да­вець має пра­во:

 • в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку при­пи­ни­ти нада­н­ня послуг за цим дого­во­ром у разі пору­ше­н­ня Поку­пцем умов цьо­го дого­во­ру.

7.2. Поку­пець зобо­в’я­за­ний:

7.3. Поку­пець має пра­во:

 • офор­ми­ти замов­ле­н­ня в Інтер­нет-мага­зи­ні;
 • офор­ми­ти еле­ктрон­ний дого­вір;
 • вима­га­ти від Про­дав­ця вико­на­н­ня умов цьо­го Дого­во­ру.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сто­ро­ни несуть від­по­від­аль­ність за неви­ко­на­н­ня або нена­ле­жне вико­на­н­ня умов цьо­го дого­во­ру в поряд­ку, перед­ба­че­но­му цим дого­во­ром та чин­ним зако­но­дав­ством Укра­ї­ни.

8.2. Про­да­вець не несе від­по­від­аль­но­сті за:

 • змі­не­ний виро­бни­ком зов­ні­шній вигляд Това­ру;
 • за незна­чну невід­по­від­ність колір­ної гами това­ру, що може від­рі­зня­ти­ся від ори­гі­на­лу това­ру виклю­чно через різній колір­ній пере­да­чі моні­то­рів пер­со­наль­них ком­п’ю­те­рів окре­мих моде­лей;
 • за зміст і прав­ди­вість інфор­ма­ції, нада­ної Поку­пцем при оформ­лен­ні замов­ле­н­ня;
 • за затрим­ку і пере­бої в надан­ні Послуг (оброб­ки замов­ле­н­ня та достав­ки това­ру), які від­бу­ва­ю­ться з при­чин, що зна­хо­дя­ться поза сфе­рою його кон­тро­лю;
 • за про­ти­прав­ні неза­кон­ні дії, здій­сне­ні Поку­пцем за допо­мо­гою досту­пу до мере­жі Інтер­нет;
 • за пере­да­чу Поку­пцем сво­їх мере­же­вих іден­ти­фі­ка­то­рів — IP, MAC-адре­си, ака­ун­та і паро­ля тре­тім осо­бам;

8.3. Поку­пець, вико­ри­сто­ву­ю­чи нада­ний йому доступ до мере­жі Інтер­нет, само­стій­но несе від­по­від­аль­ність за шко­ду, запо­ді­я­ну його дія­ми (осо­би­сто, навіть якщо під його ака­ун­том зна­хо­ди­ла­ся інша осо­ба) осо­бам або їх май­ну, юри­ди­чним осо­бам, дер­жа­ві чи прин­ци­пам мораль­но­сті.

8.4. У разі наста­н­ня обста­вин непе­ре­бор­ної сили, сто­ро­ни звіль­ня­ю­ться від вико­на­н­ня умов цьо­го дого­во­ру. Під обста­ви­на­ми непе­ре­бор­ної сили для цілей цьо­го дого­во­ру розу­мі­ю­ться події, що мають над­зви­чай­ний, непе­ре­дба­че­ний хара­ктер, які виклю­ча­ють або об’є­ктив­но зава­жа­ють вико­нан­ню цьо­го дого­во­ру, наста­н­ня яких Сто­ро­ни не змо­гли перед­ба­чи­ти і запо­біг­ти розум­ни­ми спосо­ба­ми.

8.5. Сто­ро­ни при­кла­да­ють макси­мум зусиль для вирі­ше­н­ня будь-яких роз­бі­жно­стей виклю­чно шля­хом пере­го­во­рів.

9. Інші умови

9.1. Інтер­нет-мага­зин зали­шає за собою пра­во в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку вно­си­ти змі­ни до цьо­го дого­во­ру за умо­ви попе­ре­дньої публі­ка­ції його на сай­ті https://www.elegantshoes.com.ua/.

9.2. Інтер­нет-мага­зин ство­ре­ний для орга­ні­за­ції дистан­цій­но­го спосо­бу про­да­жу това­рів через Інтер­нет.

9.3. Поку­пець несе від­по­від­аль­ність за досто­вір­ність інфор­ма­ції, зазна­че­ної ним при оформ­лен­ні замов­ле­н­ня. При цьо­му, при здій­снен­ні акце­пту (оформ­лен­ні замов­ле­н­ня і подаль­шої опла­ти това­ру) Поку­пець надає Про­дав­цю свою без­за­сте­ре­жну зго­ду на збір, оброб­ку, збе­рі­га­н­ня, вико­ри­ста­н­ня сво­їх пер­со­наль­них даних у від­по­від­но­сті до Зако­ну Укра­ї­ни “Про захист пер­со­наль­них даних”.

9.4. Опла­та Поку­пцем оформ­ле­но­го в Інтер­нет-мага­зи­ні замов­ле­н­ня озна­чає пов­ну зго­ду Поку­пця з умо­ва­ми дого­во­ру купів­лі-про­да­жу (публі­чної офер­ти).

9.5. Факти­чною датою еле­ктрон­но­го уго­ди між сто­ро­на­ми є дата прийня­т­тя умов, від­по­від­но до ст. 11 Зако­ну Укра­ї­ни «Про еле­ктрон­ну комер­цію»

9.6. Вико­ри­ста­н­ня ресур­су Інтер­нет-мага­зи­ну для попе­ре­дньо­го пере­гля­ду това­ру, а також для оформ­ле­н­ня замов­ле­н­ня для Поку­пця є без­ко­штов­ним.

9.7. Інфор­ма­ція, яку надає Поку­пцем є кон­фі­ден­цій­ною. Інтер­нет-мага­зин вико­ри­сто­вує інфор­ма­цію про Поку­пця виклю­чно в цілях оброб­ки замов­ле­н­ня, від­прав­ле­н­ня пові­дом­лень Поку­пце­ві, достав­ки това­ру, здій­сне­н­ня вза­є­мо­ро­зра­хун­ків та інше.

10. Порядок повернення товару належної якості

10.1. Повер­не­н­ня това­ру в Інтер­нет-мага­зин про­во­ди­ться згі­дно чин­но­го зако­но­дав­ства Укра­ї­ни.

10.2. Повер­не­н­ня това­ру в Інтер­нет-мага­зин про­во­ди­ться за раху­нок Поку­пця.

10.3. При повер­нен­ні Поку­пцем това­ру нале­жної яко­сті, Інтер­нет-мага­зин повер­тає йому спла­че­ну за товар гро­шо­ву суму за фактом повер­не­н­ня това­ру за вира­ху­ва­н­ням ком­пен­са­ції витрат Інтер­нет-мага­зи­ну пов’я­за­них з достав­кою това­ру Поку­пце­ві.

11. Порядок повернення товару неналежної якості

11.1 При під­твер­джен­ні дефе­кту з про­ви­ни виро­бни­ка, Про­да­вець зобо­в’я­зу­є­ться дія­ти від­по­від­но до стат­ті 8 Зако­ну Укра­ї­ни “Про захист прав спо­жи­ва­чів”. З більш деталь­ним опи­сом по гаран­тій­ним зобо­в’я­за­н­ням Про­дав­ця перед Поку­пцем можна озна­йо­ми­тись у стат­ті “Гаран­тія, обмін та повер­не­н­ня”.

11.2 У разі закін­че­н­ня гаран­тій­но­го тер­мі­ну або у разі вияв­ле­н­ня дефе­ктів, які вини­кли вна­слі­док пору­ше­н­ня умов екс­плу­а­та­ції това­ру Поку­пцем, звер­не­н­ня з при­во­ду недо­лі­ків не роз­гля­да­ю­ться.

12. Термін дії договору

12.1.Електронний дого­вір вва­жа­є­ться укла­де­ним з момен­ту отри­ма­н­ня осо­бою яка напра­ви­ла про­по­зи­цію укла­сти такий дого­вір, від­по­віді про прийня­т­тя цієї про­по­зи­ції в поряд­ку, визна­че­но­му части­ною 6 стат­ті 11 Зако­ну Укра­ї­ни “Про еле­ктрон­ну комер­цію”.

12.2. До закін­че­н­ня тер­мі­ну дії цей Дого­вір може бути розір­ва­ний за вза­єм­ною зго­дою сто­рін до момен­ту факти­чної достав­ки това­ру, шля­хом повер­не­н­ня гро­шо­вих коштів

12.3. Сто­ро­ни мають пра­во розі­рва­ти цей дого­вір в одно­сто­рон­ньо­му поряд­ку, в разі неви­ко­на­н­ня одні­єю із сто­рін умов цьо­го Дого­во­ру та у випад­ках перед­ба­че­них чин­ним зако­но­дав­ством Укра­ї­ни.